1-P2VA1/200BAR HBM传感器

2016-4-16 vibration 浏览量:528次
1-P2VA1/200BAR  HBM传感器

P2VA1 / P2VA2 Order Numbers

1-P2VA1/100BAR
1-P2VA1/200BAR
1-P2VA1/500BAR
1-P2VA1/1000BAR
1-P2VA1/2000BAR
1-P2VA1/3000BAR
1-P2VA1/5000BAR
1-P2VA1/7000BAR

1-P2VA2/100BAR
1-P2VA2/200BAR
1-P2VA2/500BAR
1-P2VA2/1000BAR
1-P2VA2/2000BAR
1-P2VA2/3000BAR
1-P2VA2/5000BAR
1-P2VA2/7000BAR